Rekrutacja

Drodzy Ósmoklasiści!

 

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie.

PLAKAT LICEUM bez daty jpg-1.jpg

WAŻNE TERMINY I ZASADY REKRUTACJI:

Przedstawiamy nowy harmonogram naboru do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy nabór do dwóch klas I.

Jeśli chcesz kontynuować naukę w nowoczesnej, przyjaznej i bezpiecznej szkole zapraszamy do naszego liceum:

1. NABÓR DO LICEUM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ Elektronicznego systemu rekrutacji VULCAN - na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat 

2. Logowanie do systemu Vulcan rozpoczyna się 15 czerwca - WYPEŁNIJ DOKŁADNIE WNIOSEK

3. W naborze na rok szkolny 2020/2021 wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru można składać osobiście lub w formie elektronicznej. Wydrukowane z systemu wnioski
o przyjęcie do klasy I można przesyłać na maila szkoły lotuszyn3@wp.pl

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) o g ł a s z a   s i ę

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, Branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych;
w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji, rozpoczynając od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00:

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.

Na bieżąco do 4 sierpnia 2020 r.:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 Do 11 sierpnia 2020 r.:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

12 sierpnia 2020 r.:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.:

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc
w szkole.

Do 20 sierpnia 2020 r.:

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Do 22 sierpnia 2020 r.:

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia:

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia:

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły:

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
    i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE - PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

ZASADY REKRUTACJI - JAK OBLICZYĆ PUNKTY: