Aktualności

 

Czytaliśmy Balladynę

Wzorem ubiegłych lat wzięliśmy udział w Narodowej Akcji Czytania, tym razem "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Liceum dumnie reprezentowali przedstawiciele wszystkich klas pod czujnym okiem państwa profesorów Emilii Helik i Piotra Ossowskiego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drogie Uczennice,
Drodzy Uczniowie
oraz Szanowni Rodzice,
wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego 2020/2021. Już pierwszego września, w najbliższy wtorek rozbrzmi szkolny dzwonek. W imieniu księdza proboszcza parafii św. Witalisa w Tuszynie zapraszamy całą społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie na okolicznościową mszę świętą o godz. 8.00. Następnie – według porządku przedstawionego poniżej i przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego – do wzięcia udziału w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w gmachu naszej szkoły. Odmiennie niż w poprzednich latach, każda klasa zostanie powitana przez Dyrektora liceum oraz wychowawcę o innej godzinie.

Uczennice i uczniów klasy ISP zapraszamy na godz. 9.00 do pracowni nr 23.

Klasa II SP p. prof. J. Gonickiej przychodzi na godz. 10.00 do pracowni nr 9.

Klasa IIPG p. prof. E. Ogrodnik przychodzi na godz. 11.00 do pracowni nr 7.

A uczennice i uczniów klasy III p. P. Ossowskiego zapraszamy na godz. 12.00 do pracowni nr 1.

Informujemy, że na terenie szkoły każdy ma obowiązek zasłaniać usta i nos (maseczką lub przyłbicą). Osoby, które chorują lub mają oznaki choroby, kaszlą, kichają, gorączkują, proszone są o pozostanie w domach celem powrotu do zdrowia. Każdy wchodzący na teren szkoły będzie poddawany badaniu temperatury ciała. Przypominamy o konieczności częstej dezynfekcji rąk. Na korytarzach zostały umieszczone specjalne dozowniki z płynem do dezynfekcji. Powyższe obostrzenia zostały wprowadzone zgodnie z zaleceniami MEN oraz GIS. Więcej szczegółów na temat funkcjonowania szkoły w okresie pandemii przedstawią wychowawcy klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zapraszamy!
 

Dziś każdy z nas jest dzieckiem!

Naszym uczennicom i uczniom, ich rodzicom i rodzinom, gronu pedagogicznemu i pracownikom, sympatykom tuszyńskiego liceum życzymy spełnienia marzeń jak i radości z małych i dużych rzeczy!
 

Jako prezent przyjmijcie ten okolicznościowy wiersz Leopolda Staffa
w aranżacji jednego z naszych nauczycieli:

Harmonogram konsultacji

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

 

Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji
z nauczycielami z naszego liceum. 

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy zapisać się dzień wcześniej do godz.15.00, u nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem dziennik elektroniczny!

BARDZO WAŻNE! Proszę się zapoznać z dokumentami zamieszonymi w zakładce "Dla ucznia - konsultacje" dotyczącymi konsultacji
w naszej szkole:

- oświadczenie Rodzica (podpisany dokument uczeń przynosi w dniu konsultacji),

- Procedury postępowania w czasie udzielania konsultacji uczniom w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie,

- Procedury przychodzenia, wychodzenia
i przebywania na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie,

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia,

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie.

Nowe terminy i zasady rekrutacji do klas I

Szanowni Ósmoklasiści,

 

Jeżeli chcecie kontynuować naukę w nowoczesnej, przyjaznej i bezpiecznej szkole zapraszamy do naszego liceum:

1. NABÓR DO LICEUM ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ Elektronicznego systemu rekrutacji VULCAN - na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat 

2. Logowanie do systemu Vulcan rozpoczyna się 15 czerwca - WYPEŁNIJ DOKŁADNIE WNIOSEK

3. W naborze na rok szkolny 2020/2021 wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru można składać osobiście lub w formie elektronicznej. Wydrukowane z systemu wnioski
o przyjęcie do klasy I można przesyłać na maila szkoły lotuszyn3@wp.pl

Więcej informacji na temat nowych zasad naboru znajdziecie w zakładce "Rekrutacja". Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk. Zajdziecie tam informacje o tym jak np. przeliczać punkty: 

Biblioteka szkolna zaprasza

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach od 8.15 do 14.00.

Ważna informacja dla Rodziców z Kuratorium Oświaty w Łodzi

Szanowni Rodzice,

W związku z informacjami o braku kontaktu z grupą uczniów dyrektor szkoły powinien podejmować rozwiązania prawne regulujące kwestie obowiązku sprawowania nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dalej „Prawo oświatowe” oraz uregulowania opracowane na czas pandemii zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Zgodnie z art.  35 ust. 1 Prawa oświatowego nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Jak wynika z art.  41 ust. 1 Prawa oświatowego kontrolę spełniania obowiązku szkolnego wykonują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, zaś gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektorzy szkół na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostali zobowiązani do organizacji zadań tej szkoły, a więc do stworzenia m.in. mechanizmów umożliwiających zweryfikowanie realizacji obowiązku szkolnego przez jego uczniów. Zatem to dyrektorzy szkół współdziałając z przedstawicielami ustawowymi uczniów zobowiązani są do zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego przez małoletnich.

W przypadku ustalenia przez dyrektora szkoły, że uczeń jego szkoły nie realizuje obowiązku szkolnego, zobowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć działania o charakterze wychowawczym, jak próba kontaktu z przedstawicielami ustawowym dziecka (zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego obowiązkiem rodziców dziecka jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne) i wyjaśnienie przyczyn braku uczestnictwa ucznia w organizowanym przez szkołę nauczaniu zdalnym przez, które należy rozumieć m.in. prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line (w czasie rzeczywistym) oraz w innej formie np. poprzez wykonywanie prac domowych, ćwiczeń,  korzystanie z materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci.

W dalszej kolejności (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym, bądź też dalszy brak realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia) dyrektor szkoły zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich środków prawnych tj. zawiadomić organ prowadzący szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), a w przypadku zagrożenia dobra dziecka, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, sąd opiekuńczy (postępowania te mogą być prowadzono równolegle).

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 Prawa oświatowego niespełnianie przez małoletniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki zgodnie z art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), dalej „u.p.e.a” należy do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Egzekucja administracyjna obowiązków edukacyjnych może być wszczęta przez organ prowadzący szkołę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) po bezskutecznym upływie terminu do wykonania obowiązku edukacyjnego (szkolnego i nauki) przez przedstawicieli ustawowych dziecka, wskazanym w pisemnym upomnieniu zawierającym wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Koszty upomnienia obciążają przedstawicieli małoletniego (art. 15 § 2 u.p.e.a.). Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia (art. 15 § 1 u.p.e.a.), które może skutkować nałożeniem przez organ prowadzący szkołę grzywny na jego przedstawicieli ustawowych (art. 120 § 2 w zw. z art. 121 u.p.e.a.).

Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Harmonogram Matur 2020

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Informujemy, że decyzją władz termin przeprowadzenia matur został przeniesiony na 08 czerwiec 2020 r. - 19 czerwiec 2020 r. 

Poniżej szczegółowy harmonogram:

Nauczanie zdalne przedłużone do 24 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Informujemy, że decyzją władz nauka zdalna została przedłożona do 24 maja 2020 r.

Odwołane drzwi otwarte

Ze względu na zaistniałą sytuację „drzwi otwarte” w dniu 17.04 zostają odwołane. Zapraszamy do zakładki rekrutacja na naszej stronie. Tam znajdują się wszystkie potrzebne informacje o klasach jakie będą w roku szkolnym 2020/2021.

W razie pytań proszę pisać na adres szkolny: lotuszyn3@wp.pl

ZAPRASZAMY!

System pracy zdalnej - Ważne!

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie w dniach 16-25 marca 2020 r. nauczyciele w godzinach 8 - 12, od poniedziałku do piątku będą utrzymywać stały kontakt z uczniami i ich rodzicami poprzez e-dziennik, stronę internetową (zakładka "Dla ucznia") lub inny wybrany sposób.

Treść Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie znajdziesz klikając w poniższy przycisk...

Walentynki 2020

Z okazji Walentynek nasze klasy przygotowały okolicznościowe gazetki. Zawisły na szkolnych korytarzach. Pomysłowość młodzieży w ich wykonaniu pozytywnie zaskoczyła pomysłodawców tej inicjatywy, czyli Samorząd Uczniowski.

Dodatkowo w tym szczególnym dniu każdy mógł wykonać zdjęcie w śmiesznej fotobudce oraz wrzucić walentynkę do specjalnej skrzynki.

Uwaga! Konkurs "Bezpieczny Internet"

Szkolny konkurs informatyczno-plastyczny
„Bezpieczny Internet”

Temat prac: Przedstawienie zagrożeń występujących w Internecie i sposobów bezpiecznego korzystania z sieci.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III.

Praca konkursowa powinna być wykonana
w formacie A4 lub A3
z wykorzystaniem dowolnych materiałów i dowolną techniką plastyczną
lub w dowolnym edytorze grafiki.

Prace konkursowe należy dostarczyć do
pani Małgorzaty Człapa – pracownia informatyczna,
w terminie do 28 lutego 2020 r. do godz. 12.00.

TRZY PIERWSZE MIEJSCA OTRZYMAJĄ
DYPLOMY I NAGRODY!!!

Wycieczki kształcą! Warszawa 2020

10 lutego 2020 r. nasza młodzież, pod opieką Pana Dyrektora Grzegorza Płachty i dr Piotra Ossowskiego, miała doskonałą okazję poznać, jak funkcjonuje polski parlament. Zwiedzanie Sejmu RP było wspaniałą lekcją wiedzy o społeczeństwie. Poruszone zostały takie zagadnienia jak wybory, funkcje kreacyjna, kontrola, legislacyjna oraz zasady działania organów władzy ustawodawczej. Możność spojrzenia z bliska, na sali plenarnej, pozwoliła uzmysłowić jak tworzy się prawo w Polsce.

Kolejnym punktem na trasie było Muzeum Żydów Polskich Polin. Tam, oprowadzani przez przewodników, nasza młodzież poznała dzieje naszych współziomków, żydowskiego pochodzenia. To interesująca lekcja o ponad tysiącletnim współistnienie.

Nie obyło się też bez spaceru po warszawskiej Starówce. Zadowoleni wróciliśmy do domu i jedynie żałowaliśmy, że czas tak szybko zleciał. Aż chce się więcej takich lekcji w terenie 

Dzień Bezpiecznego Internetu

11 lutego 2020 r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, który poświęcony jest  bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. 

 

Nasza szkoła również włączyła się do tej ogólnoświatowej akcji w celu podwyższenia  poziomu wiedzy i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W klasach pierwszych na lekcjach informatyki przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą w/w tematyce.

W liceum został zorganizowany międzyklasowy konkurs informatyczno-plastyczny promujący zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Więcej o Akcji możesz się dowiedzieć klikając w poniższy przycisk...

Studniówka 2020

Ach, co to był za bal! Jak trudno nam uwierzyć, że te trzy lata szybko zleciały. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności i wierzymy, że bal studniówkowy będziecie mile wspominać!

Świąteczny czas w naszym liceum

Świąteczny czas zawitał do naszego liceum. Po raz ostatni w tym roku kalendarzowym spotkała się cała społeczność szkolna. Zamiast jednak przynieść przybory do nauki, zeszyty i podręczniki, w pracowniach klasowych pojawiły się przepyszne potrawy zgodne z wigilijną tradycją. Nie zabrakło prezentów, którymi młodzież chętnie się obdarowywała.

Nim to nastąpiło, w bożonarodzeniową atmosferę wprowadziły nas Jasełka przygotowane przez p. prof. Ewelinę Ogrodnik, za co pozostajemy niezmiernie wdzięczni, zwłaszcza za przypomnienie o najważniejszej istocie tych świąt. Dyrektor szkoły – p. Grzegorz Płachta życzył wszystkim radosnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, udanej zabawy sylwestrowej oraz pomyślności w nadchodzącym roku 2020.

Dziękujemy również rodzicom naszych uczennic i uczniów, którzy byli dziś z nami.

Tajemnica Bożego Narodzenia
niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością,
a blaskiem swym niech oświeca
wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym

Nowym 2020 Roku
s k ł a d a
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Tuszynie 

Bezpieczeństwo najważniejsze - prelekcja z udziałem Straży Pożarnej

W dniu 13 grudnia 2019 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji poprowadzonej przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie.

Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożeń, jakie niesie tlenek węgla i sposobu ustrzeżenia się przed tym niebezpiecznym związkiem chemicznym. Pogadanka poświęcona była zasadom bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju urządzeń grzewczych oraz stosowaniu odpowiedniej wentylacji w domach i mieszkaniach w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.

Uczniom przybliżono zagadnienie dotyczące czadu, wskazano zagrożenia jakie niesie oraz objawy zatrucia nim. Podjęto również temat telefonów alarmowych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. 

Otrzęsiny klas pierwszych 2019/2020

Taki to już zwyczaj w naszej szkole, że wraz z przełomem listopada i grudnia odbywają się otrzęsiny klas pierwszych. Starszaki, choć jeszcze nie te maturalne, bo z drugiej klasy przygotowały szereg zadań dla nowych koleżanek i kolegów. Mieli bowiem albo zaśpiewać, przygotować potrawę dla wychowawcy (i dyrektora), uczestniczyć w biegu w workach, przenieść jajko, aby nie spadło, a nawet wydmuchać mąkę czy wykazać się zdolnościami artystycznymi. Nie zabrakło też quizu wiedzy o naszej szkole. Pierwszaki dzielnie poradziły sobie z zadaniami, nieźle przy tym bawiąc się. Śmiechom nie było końca. I o to chodziło!

Konferencja OSERegio

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to szybki, bezpieczny i bezpłatny internet w każdej szkole, również w naszej. Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

29 listopada 2019 r. w Łodzi nasze liceum wzięło udział w Konferencji OSERegio. Podczas spotkania odbyła się debata panelowa z udziałem Ministra Cyfryzacji, Kuratora Oświaty, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbyły się także warsztaty dotyczące nowych trendów i wyzwań w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, myślenia programistycznego oraz konsultacje ze specjalistami NASK w zakresie m. in. mLegitymacji, Profilu Zaufanego. Szkołę reprezentowała pani Małgorzata Człapa - nauczyciel informatyki.

Aby dowiedzieć się więcej o programie kliknij w poniższy przycisk...

Niezapomniana lekcja historii - Muzeum KL Auschwitz Birkenau

Są takie miejsca na mapie, które zostały mocno naznaczone przez historię. Są i zabytki, które przypominają o tragicznych dziejach ludzkości, stanowiąc przestrogę dla następnych pokoleń. Są i symbole, które swoim istnieniem oddają głos świadkom przeszłości, w tym i ofiarom zbrodniczych systemów.

W dniu 27 listopada 2019 r. nasza społeczność szkolna uczestniczyła w szczególnej lekcji historii. Wraz z opiekunami – p. prof. E. Ogrodnik i p. prof. P. Ossowskim udała się do Muzeum KL Auschwitz Birkenau, obozu zagłady, w którym śmierć poniosło ponad milion sto tysięcy ludzi, których jedyną winą było to, że byli innego wyznania, narodowości, mający odmienne poglądy na kwestie polityczne i społeczne. Obecność w tym miejscu to jedynie próba zrozumienia tego, czym była nienawiść do drugiego człowieka, czym było to miejsce. Choć to trudne, to należy pamiętać, że „ludzie ludziom zgotowali ten los”.

eDziennik już działa!

Informujemy, że w naszej szkole uruchomiony został dziennik elektroniczny. Adres strony:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn/

 

INSTRUKCJA REJESTRACJI:

Zakładanie konta podczas pierwszego logowania do systemu UONET+:
 

Aby się zalogować możesz skorzystać z poniższej instrukcji:

1) Uruchom przeglądarkę stron internetowych: Firefox, Opera, Chrome lub inną.

2) W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn 

3) Wyświetli się strona logowania do systemu, kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ,

4) W oknie logowania kliknij odnośnik ZAŁÓŻ KONTO,

5) W oknie Tworzenie konta wpisz swój adres e-mail (ten sam, który został wcześniej przekazany wychowawcy), zaznacz opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

6) Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk Zweryfikuj

7) Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.

8) Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, przejrzyj inne jej foldery np. Spam

9) W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

10) Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

Przeglądanie e-dziennika:

1)  Otworzyć dowolną przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari lub inną.

2)  Na pasku adresu wpisać uonetplus.vulcan.net.pl/tuszyn  

3)  Kliknąć w przycisk „ZALOGUJ SIĘ”

4)  W oknie logowania wpisać swój login (e-mail) i utworzone hasło.

5)  Kliknąć w przycisk „ZALOGUJ SIĘ”

6)  Zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla Ciebie. Ze strony startowej możesz przejść do witryny ucznia i rodzica

7)  Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp w celu utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak podczas zakładania konta).

Mistrzostwa w naszej szkole!

W czwartek 05.11.2019 roku odbyły się w naszej szkole mistrzostwa w piłce nożnej chłopców. W turnieju wzięły udział reprezentacje wszystkich klas. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Po zaciętych meczach najlepszą drużyną okazała się reprezentacja klasy II, która pokonała kolejno: kl. I PG 1:0, kl. I SP 3:1, kl. III 2:1. Zwycięska drużyna grała w składzie: Hoft Kacper, Maślankiewicz Bartosz, Podmajstrzy Kacper, Samiec Mateusz, Sztandor Kacper. Gratulacje dla mistrzów!

Całodobowa bezpłatna infolinia dla młodzieży

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży. Czytaj więcej...

1 / 4

Please reload

  • Facebook - White Circle

Kontakt

Tel: 42 6143167

Email: lotuszyn3@wp.pl

Adres

ul. Żeromskiego 31

95-080 Tuszyn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now